Điều khoản sử dụng

Trang web này (có tên là “thecanopysmartcity.com.vn“) là sở hữu, quản lý và/hoặc vận hành bởi [Công ty cổ phần Newlife] (bên cung cấp dịch vụ). Lưu ý rằng việc truy cập và sử dụng bất kỳ thông tin, dịch vụ hoặc tài liệu nào bao gồm văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác được tìm thấy trên trang web này đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được mô tả dưới đây (Điều khoản Sử dụng).

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn thừa nhận sự đồng ý của mình với các Điều khoản Sử dụng. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các Điều khoản Sử dụng, vui lòng không sử dụng trang web này.

Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm bản quyền, nhãn hiệu và các quyền tương tự khác) đối với tất cả các tài liệu và thông tin (bao gồm hình ảnh, đồ họa, văn bản, tiêu đề trang, nút, hình ảnh, hình ảnh động và âm thanh) được tìm thấy trong hoặc được xuất bản bởi trang web này thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho bên cung cấp dịch vụ, các nhà cung cấp dịch vụ của họ và/hoặc các cố vấn chuyên nghiệp. Ngoại trừ những điều khoản được cung cấp dưới đây, bạn không được sao chép, truyền tải lại, phổ biến, bán, phân phối, xuất bản, phát sóng, lưu hành hoặc thương mại hóa bất kỳ phần nào của trang web này theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cung cấp dịch vụ. Cho phép sao chép và/hoặc in ấn các bản giấy từ trang web này chỉ dành cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn không được phép sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của bên cung cấp dịch vụ.

Hạn chế về Hoạt động Deep Linking và Framing

Bên cung cấp dịch vụ quan tâm đến tính toàn vẹn của trang web này khi nó được truy cập theo cách mà chỉ do bên thứ ba quyết định hoặc được xem trong một môi trường chỉ được tạo ra bởi bên thứ ba. Cụ thể, bên cung cấp dịch vụ quan tâm đến các hoạt động như liên kết đến một trang web nội bộ hoặc con của trang web này mà nằm ở một hoặc vài cấp độ dưới trang chủ của trang web này (“Deep Linking”) và tích hợp bất kỳ phần nào của trang web này vào trang web của bạn (“Framing”). Trong việc này, mà không hạn chế các quy định được chứa trong đây, bạn phải đưa ra yêu cầu cụ thể và đảm bảo sự đồng ý của bên cung cấp dịch vụ trước khi sâu rộng liên kết, hoặc Framing, bất kỳ phần nào của trang web này, hoặc thực hiện các hoạt động tương tự. Liên kết sâu hoặc Framing bất kỳ phần nào của trang web này chỉ có thể được thực hiện nếu bạn đã nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ bên cung cấp dịch vụ.

Trách Nhiệm đối với Truyền Thông và Sử Dụng trang Web

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ truyền thông nào của bạn qua trang web này. Việc sử dụng của bạn trên trang web này phải tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định áp dụng (có hiệu lực như luật lệ hoặc không), và bạn đồng ý rằng bạn sẽ:

  • Không sử dụng trang web này cho mục đích bất hợp pháp;
  • Không can thiệp và làm trục trặc trong mạng và hệ thống máy tính hoặc hệ thống kết nối với, hỗ trợ hoặc lưu trữ trang web này;
  • Tuân theo tất cả các quy định, chính sách và thủ tục của các mạng kết nối hoặc có thể đang lưu trữ trang web này.

Bạn không thể sử dụng trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào bao gồm trong trang web này để truyền bất kỳ nội dung bất hợp pháp, làm phiền nhiễu, bôi nhọ, đe dọa, gây hại, tục tĩu, khiếm nhã hoặc có bất kỳ tính chất hoặc tự nhiên gì đó đáng không chấp nhận. Bạn cũng bị cấm truyền bất kỳ tài liệu nào khuyến khích hành vi có thể được coi là vi phạm pháp luật, tạo ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật lệ hoặc quy định nào khác có thể áp dụng.

Bạn cũng không được thực hiện bất kỳ hành động nào tạo ra một gánh nặng không hợp lý hoặc quá lớn đối với trang web này hoặc các dịch vụ bao gồm trong trang web này hoặc cơ sở hạ tầng liên quan của nó (bao gồm bất kỳ máy tính hỗ trợ trang web này nào).

Liên kết đến các trang web khác

Bên cung cấp dịch vụ không đảm bảo về bất kỳ trang web nào bạn có thể truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua trang web này. Bất kỳ trang web nào đó độc lập so với trang web này, và bên cung cấp dịch vụ không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm đối với thông tin được cung cấp hoặc hoạt động thực hiện bởi bất kỳ trang web nào đó. Liên kết giữa trang web này và một trang web khác không có nghĩa là bên cung cấp dịch vụ chứng nhận cho trang web đó. Bạn nên tự ra quyết định độc lập về việc tương tác hoặc liên lạc với bất kỳ trang web nào đó.

Phần Mềm/Plug-In của Bên Thứ Ba

Để truy cập một số thông tin hoặc tài liệu được dự kiến để truy cập thông qua trang web này, bạn có thể phải cài đặt một số phần mềm hoặc phần mềm mở rộng, có thể được cấp phép hoặc được cung cấp bởi bên thứ ba và không phải là bên cung cấp dịch vụ. Do đó, phần mềm dịch vụ này không được phát triển hoặc kiểm tra bởi bên cung cấp dịch vụ, và mặc dù bên cung cấp dịch vụ có thể tuyên bố rằng phần mềm dịch vụ của họ là cần thiết để truy cập một số thông tin hoặc tài liệu, bên cung cấp dịch vụ không đảm bảo về tính tiện dụng để bán, chất lượng đảm bảo được, hoặc phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó đối với phần mềm dịch vụ hoặc nguồn gốc của nó, hoặc rằng phần mềm dịch vụ hoặc nguồn gốc của nó không có các khiếm khuyết hoặc virus máy tính.

Rủi Ro

Do tính chất của Internet, bạn phải thừa nhận và chấp nhận rủi ro có thể xảy ra như: (a) sao chép, sửa đổi, ghi lại hoặc đọc hoặc can thiệp vào tin nhắn hoặc trang web này của bạn bởi bên thứ ba mà không được ủy quyền; (b) trì hoãn hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng trang web này do bất kỳ sự cố nào về phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc kết nối, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, trì hoãn truyền tải hoặc virus máy tính; và (c) mất dữ liệu hoặc thông tin có thể xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào, bao gồm sự cố của bất kỳ hệ thống điện, điện tử, máy tính, vi xử lý, hệ thống ghi hoặc giao tiếp nào của bên cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, và bạn tha thứ bên cung cấp dịch vụ khỏi mọi khiếu nại mà bạn có thể có do việc bạn chấp nhận những rủi ro này.

Dịch Vụ Bên Thứ Ba

Mặc dù một số dịch vụ của bên thứ ba (như dịch vụ thanh toán từ ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng) có thể truy cập thông qua trang web này, những dịch vụ đó được cung cấp bởi bên thứ ba (như ngân hàng) và không phải là bên cung cấp dịch vụ. Do đó, bên cung cấp dịch vụ không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, có hoặc không, được ngụ ý hoặc biểu đạt (bao gồm cả các bảo đảm về sự có sẵn, chất lượng đảm bảo được hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể) liên quan đến bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào đó. Bên cung cấp dịch vụ cũng không chịu trách nhiệm (cả dưới hợp đồng hoặc tự doanh hoặc lý thuyết pháp lý khác) đối với bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào (bao gồm cả mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, kết quả hoặc đặc biệt) mà bạn có thể phải chịu hoặc gánh chịu do việc sử dụng dịch vụ bên thứ ba đó. Hơn nữa, nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ bên thứ ba, bạn sẽ phải tuân thủ theo bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà bên thứ ba đó đặt ra đối với dịch vụ đó.

Tổng quan

Trong khi bên cung cấp dịch vụ sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng vào thời điểm xuất bản đầu tiên, thông tin và tài liệu được tìm thấy trên trang web này là chính xác hoặc ý kiến được thể hiện trong tài liệu đó là công bằng, bên cung cấp dịch vụ không đảm bảo tính chính xác, đúng đắn hoặc đầy đủ của thông tin hoặc tài liệu đó. Bên cung cấp dịch vụ không đưa ra bất kỳ biểu đạt hay bảo đảm, ngụ ý hoặc biểu đạt, về kết quả mà bất kỳ người nào có thể đạt được từ việc sử dụng thông tin, tài liệu hoặc dịch vụ tìm thấy hoặc bao gồm trong trang web này. Bên cung cấp dịch vụ cũng không đưa ra bảo đảm, ngụ ý hoặc biểu đạt (bao gồm cả các bảo đảm về chất lượng đảm bảo được, phù hợp để một mục đích cụ thể hoặc sử dụng với mục đích nhất định) đối với thông tin, tài liệu hoặc dịch vụ đó.

Luật Pháp và Thẩm Quyền

Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh và sẽ được diễn giải theo luật pháp của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và bạn đồng ý chấp nhận sự thẩm quyền không độc quyền của Tòa án Thành phố Hà Nội.